VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

Képzőszerv:

NYUGALOM AUTÓSISKOLA

Tulajdonos: CSUKÁSNE KIS OLGA (Egyéni Vállalkoz6).
Vállalkozói  igazolvány száma: 66583114-1-23
Fő tevékenyégi köre: Járművezető-oktatás 855301
Képzési engedély száma: : KE/ST/82/A/2573/1/2014
Iskolavezető: Fehér Katalin
lskolavezető tevékenységének jogcíme: megbízás
Ügyfélfogadó címe: 6000 KECSKEMÉT CSONGRÁDI U. 5., Magyarország
Ügyfélfogadás időpontja: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: l4:30-TŐL 16:30-IG
Webcím: http://nyai.mgc.hu

Email: csukasp@gmail.com

Telephely: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 5.
Elméleti oktatás helye: 6000 Kecskemet, Csongrádi u. 5.

Tanpálya helye: 6000 Kecskemét, Kaffka  Margit úti pálya

Gyakorlati oktatás váltási helyszínei: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 5. illetve a tanuló által megbeszélt helyszínen.

Tisztelt Hallgatónk!

Üdvözöljük Önt abból az alakalomból, hogy Autósiskolánkat választotta. Tájékoztatjuk, hogy iskolánk személygépkocsi (“B” kategóriás) képzéssel foglakozik.

Elméleti  oktatásaink helye: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 5. Gyakorlati oktatás helyei: Kecskemét és környéke.

Gyakorlati  oktatás “váltási helye”: 6000  Kecskemét, Csongrádi u. 5., vagy  az oktatóval előzetesen egyeztetett helyen  és időpontban.

1. TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

Jelentkezés:

Tanfolyamainkra  az  a  jelentkező  iskolázható  be,

– aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, valamint közlekedés-biztonságilag alkalmas.

– a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján, vagy közvetlenül megfizette.

Beiskolázás feltételei Vizsgázhat
8 általános + érvényes orvosi engedély B kat 16,5 évtől 17 év – 3 hó

elmélet

17 éves

gyakorlat

Ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónál lehet jelentkezni, ahol  szóbeli tájékoztatás után a tanuló megkapja a jelentkezési lapot, valamint a képző szerv írásos tájékoztatóját.

Minden tanulóval a járművezető tanfolyamra való felvétel előtt írásbeli szerződést kötünk.

Fiatalkorú tanulóval kötött szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

A  tanfolyamra való felvétel a Jelentkezési lap kitöltésével – (a vastagon  bekeretezett részeket és a lap  hátoldalan lévő nyilatkozatot irógéppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel, tintával, olvashatóan, személyi igazolvany alapján szíveskedjék kitölteni, vagy interneten a https://ugvfelkapu.nkh.hu/jellap/ címen)-, valamint az alábbi feltételek teljesülésével valósul meg:

– legalább 8 általános iskolai végzettség igazolása
– orvosi alkalmassági vélemény
– kategória-bővítés esetén a más kategóriá(k)ra kiállított érvényes vezetői engedély fénymásolata és eredetije.

A Vizsgadíj és megfizetésének módja:
a; A 84/ 2009. (Xll.30.) KHEM rendelet alapján a képzőszerv az általa kiképzett tanulóktól a Nemzeti Közlekedési Hatóságot illető közúti járművezetői vizsgadíjat beszedi, és arról nyugtát vagy számlát állít ki. A vizsgadíjakkal a Hatósag felé, a tanuloó megbízottjaként számol el.
b; Elméleti pótvizsgára jelentkező befizetheti az elméleti vizsgadíjat önállóan is Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedesi Felügyelőségén. Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.

Az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányok elfogadásáról

1. Magyarországon kiállitott okmányok esetén:

A törvényben idézett előírsának megfelelően elfogadható minden olyan hitelesen kiállított  idezett elOirasnak megfeleloen elfogadhato minden olyan hitelesen kiallitott bizonyítvány, amely hitelesen igazolja a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzését.

2. Nem Magyarországon kiállitott bizonyítványok esetén:

A külföldön – külföldi állam joga szerint – a kiállított bizonyítványok, oklevelek alapfokú iskolai végzettségnak való elfogadásáról, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. Törvény szerinti elismerési eljárás után lehet dönteni.

Ennek érdekében a tanulónak, vizsgázónak az eljáró hatóságnál – az Oktatási Hivatalnál (1054 Budapest, V. ker., Báthory u. 10.) – kell kezdeményeznie a tárgybeti okmány magyarországi elismerési eljárását.

A Közlekedési Hatóság az Oktatási Hivatal eljárása során alapfokú iskolai végzettségnek való elismeréséről szóló határozata alapján fogadhat el valamely külföldön kiállított bizonyítványt, oklevelet alapfokú végzettségnek.

A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az Idegenrendészeti Hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vizumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).

Nem kell hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására, vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. Ugyanígy az EU polgárokra sem vonatkoznak a fentiek.

lskolánk vállalja, meghatalmazás alapjan, hogy az igazolás iskolánkban is átvehető.

Tandíj:
A tandíj befizetését az iigyfélfogadó irodánkban kérjük rendezni, melyről átvételi elismervényt vagy számlát állítunk ki.

Személyi anyagok leadása:
Jelentkezési lapot, nyilatkozatot, igazolást, valamint orvosi igazolást ügyfélszolgálati irodánkban kell leadni.

2. ALKALMASSÁG

1. az l. alkalmassági csoportba sorolt egészségügyi vizsgálatot az illetékes háziorvos,

2. a 2. alkalmassági csoportba sorolt egészségiigyi vizsgálatot, ha olyan munkáltatóval áll munkaviszonyban, ahol főállású iizemorvos működik, az iizemorvos, egyébkent az iizem-egészségiigyi szakrendeles orvosa

3. ha fegyveres erők, rendőrség, rendészeti szervek, nemzetbiztonsagi szolgalat. A köztarsasági őrezred, büntetés végrehajtási intézetek állományában teljesít szolgalatot, vagy ott munkaviszonyban áll, akkor a Beliigyminisztérium által kijelölt orvos

4. ha ön a MÁV egészségiigyi ellátáskörébe tartozik, akkor a MÁV Vasút egészségügyi Szolgálata által kijelölt orvos

5. a Magyarországon huzamosabb ideig tartózkodó kiilföldi állampolgár, illetőleg külföldön élő és legalább hat hónapja Magyarországon tartózkodó magyar
állampolgár esetén 1.- 2. pontokban meghatározottak

Tartós munkavállalás miatt külföldön tartózkodó magyar állampolgárok esetében a külképviselet orvosa, mint kezelőorvos végezheti el.

Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősítctt személy nem vczethet olyan jarművct, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása sziikséges.

A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt – egészségügyi alkalmasságánk megállapítása esetén – alkalmasnak kell tekinteni az 1. csoportra is. (Az alkalmassági véleményt kiállithatja haziorvos, illetve körzeti orvos is).

3. MENTESÍTÉSEK

Mozgáskorlatozott, siket tanulót a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól, kérésre, az iskolavezető mentesiti.
Az elsősegély-nyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt áltai kiállított – “Igazolás” nélkül is vizsgára bocsátható a 31/1992. (XII.19.) NM rendelet alapján az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvosi tudományi egyetemen szerzett álJatorvosi, védőnői, dictikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (szakképesíttéssel) rendelkezők, valamnt a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiakolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki J969. julius 1. és 1983. december 31. között “1” járműkategóriás vezetői engedélyt vagy “TR” kategóriára járművezetői engedelyt szerzett, valamint aki 1984. január 1. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, “TR” kategóriára járművezetői engedélyt, illetve mezőgazdasági vontatóra, segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett.
Abban az esetben, ha a Magyar Vöröskereszt által kiadott “igazolással” nem rendelkezik és felmentést sem kapott, akkor au Autósiskola vállalja, hogy a Magyar Vöröskereszttel egyeztetve a tanfolyamot megszervezi, és a hallagatók az igazoláshoz szükséges vizsgát letehetik.

Az iskolai végzettséget tanúsító okiratot és annak másolatát a vizsgaigazolás átvételékor a Bács-Kiskun Megyi Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén kell bemutatni.

4. TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK

4.1 Elméleti oktatás minimum óraszámai:

Kategória Közlekedési ismeretek Vezetés – elmélet Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Vizsgaóra Megjegyzés
B 16 6 6 28

Az eredményes felkészüléshez a következő szakirodalmat ajánljuk:

 • KRESZ Tankönyv (autósiskolától kölcsönözhető)
 • KRESZ Tesztkönyv a járműivezetői vizsgához (autósiskolától kölcsönözhető)

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.

Az egyéni tanulás során felmerülő problémáit a konzultáción okvetlen jelezze az előadó felé. A tananyag könnyebb elsajátítását videókazetták, oktatófilmek és számítógépes szemléltetőeszközök segítik.

4.2 Elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte. a kötelező óraszámú előadásokat végighallgatta, a hiányzást pótolta. Az engedélyezett hiányzás tantárgyanként 10%. Ha a meghatározott életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételelknek. A vizsgadíjat, tandíjait befizette.

A tanuló a tanfo!yam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető be elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie.
ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. 

A járművezetői tanfolyammal kapcsolatos tantárgyak hallgatása ill. vizsgája alól felmentés nem adható, kivéve, ha a tanuló mozgáskorlátozott.

Mentesítést – az iskolavezető kérése – engedélyez a Hatóság, az érvényes rendeletek alapján.

Az elmélet képzés hatósági vizsgával zárul, és számítógépen történik. Helye:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége. Cím: Kecskemét, Szent lstván krt. 19/a. Tel.: 76/512-475.

Pótvizsgát a Vizsgadíj befizetésével a Közlekedési Felügyelőségen, ill. Ügyintézőnknél a leadott befizetést igazoló számla bemutatásával lehet igényelni. Ezek után leghamarabb három nap elteltével lehet vizsgázni.

4.3 A sikeres elméleti vizsga után megkezdhető a gyakorlati felkészülés.

A vezetési gyakorlat tantárgy oktatását valamennyi elmélet tantárgyból letett sikeres vizsga után szabad megkezdeni.

4.4. Gyakorlati oktatás kötelező óraszámai kategóriánként:

Kategória Alapoktatás Főoktatás Össz. oktatás Vizsgaóra Megjegyzés
B 9 20  29 1

Fő városi: 4 óra

Fő éjszakai: 2 óra

A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc.

A vezetési gyakorlat alap- és főoktatási részében meghatározott feladatokból áll.

A kötelezően előírt minimum óraszámokat mindenkinek le kell vezetni.

Az egyéni adottságnak, nemnek, kornak itt jelentős szerepe van, és befolyásolhatja a személyenkénti  óraszükségletet.
Hiányozni nem lehet, a mulasztást pótolni kell, Az előírt óraszámokat tényleges járművezetéssel kell tölteni.

A vizsgára csak az bocsátható, aki az előirt 580km-t ténylegesen levezette.

Az oktatás során a járművön a tanuló, a szakokoktató, és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezen kívül, a tanuló hozzájárulásával jelen lehetnek még szakoktató-jelöltek és megfigyelő tanulók.

A tanuló, ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor legalább 20 percet várjon rá. Fordított esetben az oktató is 20 percet köteles várni.

Kisebb hiba elhárítása, pl. kerékcsere, égőcsere, ékszíjcsere esetén, ha a hiba elhárításához 20 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani és a tanulót egy másik időpontban kárpótolni kell. A ténylegesen vezetéssel töltött időt, kilométert dátum szerint a vezetési kartonon rögzítik, a tanuló, valamint az oktató aláírásukkal hitelesítik.
A megkezdett és befejezett tanórát, valamnt a kilométeróra állását a tanuló és az oktató a vezetési karton megfelelő rovatában köteles aláírásával igazolni.

4.5 Oktató járművek

,B” kategória: Hyundai, Toyota Corolla

4.6 Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:

 • A kötelezően előírt óraszámú foglalkozásokon igazoltan részt vett
 • A kötelezően előírt – B kategóriára vonatkozó – 580 km-t levezette
 • Közlekedés-biztonságilag alkalmas
 • A jogszabályban előírt életkort betöltötte

Pótvizsgát a vizsgadíj befizetését követően leghamarabb három munkanap elteltével lehet igényelni.

5. AMIT A VIZSGÁKRÓL ÁLTALÁBAN TUDNI KELL:

Kategória Elmélet, Vizsgadíjak (Ft) Járműkezelés, Vizsgadíjak (Ft) Forgalom, Vizsgadíjak (Ft) Összes Vizsgadíj (Ft) Rendelkezésre állási díj (Ft)
B 4600 11000 15600

5.1 Pontos időben kell megjelenni

Az elméleti vizsgáztatás számítógépen történik, helye:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Főfelügyelőség (Cím: Kecskemét, Szent István krt. 19/a.)

Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell a személyazonosságát (pl. személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), és amennyiban van, vezetői engelyét be kell mutatnia.

Aki a vizsgán valamely tantárgyból nem felet meg, a pótdíj befizetése után kérhet és kaphat új vizsgaidőpontot a vizsgabizottságtól.

 • Számítógépes vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet.
 • Hallássérült személy (a Közlekedési Hatóság által kirendelt, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács fog közreműködni).
 • Idegennyelvű vizsgázó esetén SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgáságára tekintet nélkül választhat.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a felügyelet vezetője hat hónapra eltilthatja azt, aki:

 • A személyazonossága tekintetében a vizsgabiztos megtévesztette, vagy azt megkísérelte
 • A vizsgán szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.
 • A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígératével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.
Ebben az esetben a szakoktató kaphat a vizsgabizottság vezetőjétől legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon való részvételtől.

A vizsgázó a forgalmi vizsgán csak akkor vehet részt, ha járművezetésre képes állapotban van és a szervezetében a vezetésre hátrányosan ható szer nem található, valamint ezt aláírásávalis igazolja.

Érvénytelenített vizsga: Érvénytelennek kell tekintenie a Felügyeletnek azt a vizsgát, amelyet a Felügyelet félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályokban előírt feltételek hiányában, vagy a vizsgáztatás szabályainak megszegésével tettek le.

Ha a vizsgázó valamelyik kategóriában tett 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton “járművezetésre pszichológialilag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgáihoz kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmasságivizsgálatra nem kötelezhető.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.

A tandíj befizetését ügyfélfogadó irodánkban kérjük rendezni, melyről számlát állítunk ki.

A kategóriánkénti képzési díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Szolgáltatást csak a mellékletben meghatározott képzési díj első részletének befizetése után biztosítunk.

Részletfizetés lehetséges:

 • A tanfolyam indulásakor az elméleti tanfolyam díj első részletét kell befizetni, melyet foglalónak tekintünk (a PTK ide vonatkozó rendelkezései szerint). A fennmaradó részt az elméleti vizsgára jelentkezéskor kell befizetni.
 • A gyakorlati vezetés tandíját 3 egyenlő részletben,  az első részt a járműkezelési vizsgáig, míg a fennmaradó részt a tanfolyam végéig, de legkésőbb a forgalmi vizsgára való jelentkeésig kell rendezni (forgalmi vizsga előtt egy hét).
 • A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik, és nem is kérhető, ill. téríthető vissza

Gyakorlati tandíj esetében az esetleges tandíjváltozás jogát az Autósiskola fenntartja!

Amennyiben gyakorlati tandíjváltozás történik, úgy a tanulót az iskola a változást megelőzően köteles értesíteni, minimum 1 hónappal azt megelőzően.

Ebben az esetben az Autósiskola lehetőséget biztosít tanulói számára, ezen időszakban még a régi áron történő, tandíj előre megfizetésére. Amennyiben a tanuló nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, úgy további szolgáltatást már csak az új áron biztosítunk.

A gyakorlat vezetési árak és a pótárak díjai megegyeznek, az elméleti oktatás pótóradíja 4500 Ft.

A tanfolyam félbeszakítása esetén a tanuló – írásbeli kérelmére – a fel nem használt tanfolyam díjat visszaigényelheti, a kezelési költség é az esetlegesen nyújtott kedvezmény levonása után.

7. A TANULÓK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

7.1 A tanulónak joga van:

 • A képzés előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv Vállalkozói Szerződését.
 • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásáról szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendelet tartalmazza mindaazokat a jogszabályi előírásokat, amelyek teljesítése révén az állampolgárok számára lehetőség nyílik a különböző kategóriás Vezetési Jogosultság megszerzésére.
  (A közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 7. § (1) bekezdésének 30. pontjában az alábbiakat rögzíti: “vezetési karton: a b1zonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus eszköz, mely a tanuló vezetési gyakorlat tantárgyból történő oktatásának bizonylata”.)
 • A vállalkozói szerződés valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni, a képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni.
 • A tanfolyam elvégzéséről hivatalos igazolást kérni
 • A befizetett összegekről számlát kérni
 • Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával
 • Oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni
 • Oktató csrét kérni
 • Megbeszélt gyakorlati órákat legalább 24 óraval előtte lemondani
 • Panaszt tenni és jogos esetekben kártéritést követelni
 • Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.

7.2 A tanuló kötelessége:

 • A tandíjat vagy részleteket minden esetben előre megfizetni
 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani
 • Az elméteti, gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülényekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kkultúráltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető)
 • Késés esetén leagalább 20 percet várni az oktatóra
 • Mulasztásai, hiányzásait pótolni az oktatóval egyeztetett időpontban
 • A munkavédelmi előírásokat betartani
 • A tanuló hozzájárul ahhoz, hogy a képzőszerv a tanuló személyes adatait a jogszabályokban meghatározott módon kezelje.

8. A KÉPZŐSZERV JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A képzőszerv jogai:

 • Amennyiben a tanuló, az oktatási szerződésben, aláírásával elfogadta a képzőszerv vállalkozási feltételeit, úgy az abban szereplő feltételeket, megfelelőségeket számon kérni
 • Ha a hallgató a tanfolyam díjat nem a pénzügyi részben meghatározott időben és módon fizeti ki és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új díjakat veszi figyelembe. A gyakorlati tandíj változtatásának jogát fenntartjuk!
 • Hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Főfelügyelőség ügyintézőjével a vizsga időpontokr vonatkozóan megállapodjon
 • Hogy alvállalkozót foglalkoztasson

8.2 A képzőszerv kötelezettsége:

 • Az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a a  teljes tanfolyami képzést
 • A képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeinek teljes körű gondos intézése
 • A tanulók személyes adatainak bizalmas, diszkrét kezelése a jogszabályokban meghatározott módon
 • A tanulói panasz kivizsgálása
 • A szolgáltatási díjról számlát vagy nyugtát adni
 • A tanuló részére hivatalos és pontos igazolást kiadni a tanulmányi és vizsga adatairól,ha a tanuló a tanulmányi szerződést felbontja és nincs szolgáltatási díjtartozása
 • A tanulmányi szerződés felbontása után visszajáró szolgáltatási díjat (egyéb kikötés hiányában) visszafizetni
 • Az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérni, ellenőrizni.

9. A SZERZŐDÉS MEGSZAKÍTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS, A TANULÓ TÁVOZÁSA

Amennyiben a tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével és panaszait az iskolavezető nem tudja orvosolni, úgy joga van tanulmányait más képzőszervnél folytatni.  A KÉPZÉSI IGAZOLÁS nyomtatványt a tanuló írásbeli kérelmére ki kell állítani, a kiállitás megtagadásával a Tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.
A nyomtatványon igazolni kell, hogy a tanuló a járművezetői tanfolyam melyik szakaszáig jutott el és a tanuló milyen eredményt ért el. A kérelmezőnek két példányt át kell adni. A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal  érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata is van.
Amennyiben a tanuló nem tartja be a a szerződésben foglalt kötelezettségeit, úgy szerződésszegést követ el és ebben az esetben nem illeti meg a tandíj visszatérítésének  joga.

10. TANFOLYAMRÓL VALÓ KIZÁRÁS

Tilos az oktatáson való részvétel szeszes ital, vagy más, hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában, mely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményez.
Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
A Tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett  tanfolyam igazolásának joga.
Vezetői Engedély csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhető!

11. A VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

A Vezetői Engedély kiadásának feltételeinek az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. A Vizsgáztatási ELőírások teljesítését a vizsgabizottság a Vizsgaigazolsá (Hatósági Bizonyítvány) kiállításával igazolja.
Vizsgaigazolást a vizsgabizottság a a sikeres forgalmi vizsgát követő három munkanap elteltével a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott követelményeknek, és  – a “K” kategóriát, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítását kivéve – az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazolást bemutatta.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló okiratot (a “K” kategóriát kivéve) legkésőbb a vizsgaigazolás kiadása előtt kell bemutatni. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni.
Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásásval történik, hanem azt a vizsgázó a vizsgabizottságonmutatja be, az okirat számát a felügyelet ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

12. VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSA

A sikeres forgalmi vizsgát követő negyedik munkanapon a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgaigazolása alapján (előtte kell bemutatni az EU vizsgaigazolást) az ország bármely Okmányirodájában lehet kérni a Vezetői Engedély kiadását. Vezetői Engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

13. ÉSZREVÉTEL, KÉRELEM, PANASZ

Bármilyen kérését, panaszát, észrevételét írásban is beadhatja. Az Ön képzésével kapcsolatos IUrmilyt·n kereset, panaszat, eszrevetelet inisban is beadhatja. Az On kepzesevel kapcsolatos bármilyen ügyben csak Ön, vagy törvényes meghatalmazott jogi képviselője járjat el. Senki másnak, még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki információ, vagy fizetünk vissza tandíjat.

Amennyiben az iskolavezető az Ön számára nem intézkedett megnyugtató módon, úgy a következő szervekhez fordulhat:

Szakmai felügyeleti szervünk: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
(6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a, tel: 76/512-472)

A sikeres együttműködésben bízva, minden tanulónak sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést és kívánunk!

Nyugalom Autósiskola Kecskemét

Csukásné Kis Olga „ev”, a Nyugalom Autósiskola Kecskemét tulajdonosa.